• شماره تماس: ۰۲۱۸۸۲۱۲۱۰۱
 • شماره همراه: 09123270091
0 محصول - 0 تومان
سبد خرید خالی است!
محصولات شما بروزرسانی قیمت

شیرهای توکار

توالت توکار کروم | سری آوا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 102-14-6136

• متعلقات توالت توکار :
• پنل اصلی
• صفحه آب بندی بصورت داخلی
• دارای شلنگ توالت
• پایه شلنگ
• زانو دیواری پایه دار
• دارای صفحه فلزی کوچک
• دستگیره (اهرم)

حمام توکار تیپ دو سفید | سری آوا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 108-13-6136

• پنل اصلی بدون جای دایورتور
• صفحه آب بندی بصورت داخلی
• زانو دیوار پایه دار
• دارای صفحه فلزی کوچک
• شلنگ حمام
• همراه با پایه شلنگ حمام
• دارای گوشی
• دستگیره (اهرم)

حمام توکار تیپ دو سفید | سری زو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 232-13-6136

 • رنگ سفید
 • پنل اصلی بدون جای دایورتور
 • صفحه آب بندی بصورت داخلی
 • زانو دیوار پایه دار
 • صفحه فلزی کوچک
 • شلنگ حمام
 • پایه شلنگ

حمام توکار تیپ دو مشکی | سری آوا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 117-13-6136

• پنل اصلی بدون جای دایورتور
• صفحه آب بندی بصورت داخلی
• زانو دیوار پایه دار
• دارای صفحه فلزی کوچک
• دارای شلنگ حمام
• همراه با پایه شلنگ حمام
• دارای گوشی
• دستگیره (اهرم)

حمام توکار تیپ دو کروم | سری آوا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 103-13-6136

• پنل اصلی بدون جای دایورتور
• صفحه آب بندی بصورت داخلی
• زانو دیوار پایه دار
• دارای صفحه فلزی کوچک
• شلنگ حمام
• همراه با پایه شلنگ حمام
• دارای گوشی
•دستگیره (اهرم)

حمام توکار تیپ سه سفید | سری آوا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 109-13-6136

• پنل اصلی با جای دایورتور
• صفحه آب بندی بصورت داخلی
• بازوی سقفی با قالپاق
• دارای سردوش
• زانو دیوار پایه دار
• همراه با صفحه فلزی کوچک
• دارای شلنگ حمام
• پایه شلنگ حمام
• دارای گوشی

حمام توکار تیپ سه سفید | سری آوا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 109-13-6136

• پنل اصلی با جای دایورتور
• صفحه آب بندی بصورت داخلی
• بازوی سقفی با قالپاق
• دارای سردوش
• زانو دیوار پایه دار
• همراه با صفحه فلزی کوچک
• دارای شلنگ حمام
• پایه شلنگ حمام
• دارای گوشی

حمام توکار تیپ سه سفید | سری زو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 233-13-6136

 • رنگ کروم
 • پنل اصلی بدون جای دایورتور
 • صفحه آب بندی بصورت داخلی
 • بازوی سقفی با قالپاق
 • سردوش
 • زانو دیوار پایه دار
 • صفحه فلزی

حمام توکار تیپ سه مشکی | سری زو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 243-13-6136

 • رنگ مشکی
 • پنل اصلی بدون جای دایورتور
 • صفحه آب بندی بصورت داخلی
 • بازوی سقفی با قالپاق
 • سردوش
 • زانو دیوار پایه دار
 • صفحه فلزی

حمام توکار تیپ سه کروم | سری آوا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 104-13-6136

• پنل اصلی با جای دایورتور
• صفحه آب بندی بصورت داخلی
• دارای بازوی سقفی با قالپاق
• سردوش
• زانو دیوار پایه دار
• صفحه فلزی کوچک
• دارای شلنگ حمام
• پایه شلنگ حمام
• دارای گوشی
• دستگیره

حمام توکار تیپ سه کروم | سری آوا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 104-13-6136

• پنل اصلی با جای دایورتور
• صفحه آب بندی بصورت داخلی
• دارای بازوی سقفی با قالپاق
• سردوش
• زانو دیوار پایه دار
• صفحه فلزی کوچک
• دارای شلنگ حمام
• پایه شلنگ حمام
• دارای گوشی
• دستگیره

حمام توکار تیپ سه کروم | سری زو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 223-13-6136

 • رنگ کروم
 • پنل اصلی بدون جای دایورتور
 • صفحه آب بندی بصورت داخلی
 • بازوی سقفی با قالپاق
 • سردوش
 • زانو دیوار پایه دار
 • صفحه فلزی

حمام توکار تیپ چهار سفید | سری آوا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 111-13-6136

• پنل اصلی با جای دایورتور
• صفحه آب بندی بصورت داخلی
• بازوی سقفی با قالپاق
• دارای سردوش
• وان پر کن با دایورتور
• صفحه فلزی کوچک
• شلنگ حمام
• پایه شلنگ حمام
• دارای گوشی
• دستگیره

حمام توکار تیپ چهار مشکی | سری آوا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 119-13-6136

• پنل اصلی با جای دایورتور
• صفحه آب بندی بصورت داخلی
• بازوی سقفی با قالپاق
• دارای سردوش
• وان پر کن با دایورتور
• صفحه فلزی کوچک
• شلنگ حمام
• پایه شلنگ حمام
• دارای گوشی
• دستگیره

حمام توکار تیپ چهار مشکی | سری زو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 244-13-6136

 • رنگ مشکی
 • پنل اصلی بدون جای دایورتور
 • صفحه آب بندی بصورت داخلی
 • بازوی سقفی با قالپاق
 • سردوش
 • وان پر کن با دایورتور
 • صفحه فلزی

حمام توکار تیپ چهار کروم | سری آوا 30

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 105-13-6136

• پنل اصلی با جای دایورتور
• صفحه آب بندی بصورت داخلی
• بازوی سقفی با قالپاق
• دارای سردوش
• دارای وان پر کن با دایورتور
• صفحه فلزی کوچک
• شلنگ حمام
• پایه شلنگ حمام
• دارای گوشی
•دستگیره

حمام توکار تیپ چهار کروم | سری زو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 224-13-6136

 • رنگ کروم
 • پنل اصلی بدون جای دایورتور
 • صفحه آب بندی بصورت داخلی
 • بازوی سقفی با قالپاق
 • سردوش
 • وان پر کن با دایورتور
 • صفحه فلزی

حمام توکار تیپ یک سفید 30| سری زو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 231-13-6136

 • رنگ سفید
 • پنل اصلی بدون جای دایورتور
 • صفحه آب بندی بصورت داخلی
 • بازوی سقفی با قالپاق
 • دارای سردوش
 • دستگیره (اهرم)

حمام توکار تیپ یک سفید | سری آوا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 107-13-6136

• پنل اصلی بدون جای دایورتور
• صفحه آب بندی بصورت داخلی
• دارای بازوی سقفی با قالپاق
• سردوش
•دستگیره (اهرم)

حمام توکار تیپ یک مشکی 30 | سری زو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 241-13-6136

 • رنگ مشکی
 • پنل اصلی بدون جای دایورتور
 • صفحه آب بندی بصورت داخلی
 • بازوی سقفی با قالپاق
 • دارای سردوش
 • دستگیره (اهرم)

حمام توکار تیپ یک مشکی | سری آوا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 116-13-6136

• پنل اصلی بدون جای دایورتور
• صفحه آب بندی بصورت داخلی
• دارای بازوی سقفی با قالپاق
• سردوش
•دستگیره (اهرم)

حمام توکار تیپ یک کروم 25| سری زو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 221-13-6136

 • رنگ کروم
 • پنل اصلی بدون جای دایورتور
 • صفحه آب بندی بصورت داخلی
 • بازوی سقفی با قالپاق
 • دارای سردوش
 • دستگیره (اهرم)

حمام توکار تیپ یک کروم | سری آوا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 102-13-6136

• پنل اصلی بدون جای دایورتور
• صفحه آب بندی بصورت داخلی
• دارای بازوی سقفی با قالپاق
• سردوش
• دستگیره (اهرم)

دستشویی توکار سفید | سری آوا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 104-12-6136

• پنل اصلی
• دارای صفحه آب بندی داخلی
• دارای آبریز
• دستگیره (اهرم)

دستشویی توکار سفید | سری زو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 204-12-6136

 • رنگ سفید
 • پنل اصلی
 • دارای صفحه آب بندی داخلی
 • دارای آبریز
 • دستگیره (اهرم)

دستشویی توکار مشکی | سری آوا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 116-12-6136

• پنل اصلی
• دارای صفحه آب بندی داخلی
• دارای آبریز
• دستگیره (اهرم)

دستشویی توکار کروم | سری زو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 202-12-6136

 • رنگ کروم
 • پنل اصلی
 • دارای صفحه آب بندی داخلی
 • دارای آبریز
 • دستگیره (اهرم)

مرکزی توالت کروم | سری آوا | سری زو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 101-13-6136

• شیر مرکزی (قسمت داخل کار) بدون قابلیت نصب دایورتور جهت نصب متعلقات توالت و حمام (تیپ یک و دو )
• قسمت قرمز باکس نگه دارنده و ضد لرزش
• محافظ مشکی کارتریج

مرکزی حمام کروم | سری آوا | سری زو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 101-13-6136

• شیر مرکزی (قسمت داخل کار) با قابلیت نصب دایورتور جهت نصب متعلقات حمام (تیپ سه و چهار)
• دایورتور ساخت آلمان
• دارای باکس نگهدارنده و ضد لرزش قرمز
• مجهز به محافظ کارتریج
• مجهز به محافظ دایورتور

مرکزی دستشویی کروم | سری آوا | سری زو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 101-12-6136

• شیر مرکزی (قسمت داخل کار) جهت متعلقات دستشویی
• دارای باکس نگهدارنده و ضد لرزش قرمز
• مجهز به محافظ مشکی رنگ کارتریج

حمام توکار تیپ سه سفید | سری زو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 233-13-6136

 • رنگ کروم
 • پنل اصلی بدون جای دایورتور
 • صفحه آب بندی بصورت داخلی
 • بازوی سقفی با قالپاق
 • سردوش
 • زانو دیوار پایه دار
 • صفحه فلزی

حمام توکار تیپ چهار سفید | سری زو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 234-13-6136

 • رنگ سفید
 • پنل اصلی بدون جای دایورتور
 • صفحه آب بندی بصورت داخلی
 • بازوی سقفی با قالپاق
 • سردوش
 • وان پر کن با دایورتور
 • صفحه فلزی

ارتباط با ما

 • آدرس: ملاصدرا شیراز جنوبی گرمسار غربی کوچه مفتاح پلاک ۱ واحد ۱ مسیریابی
 • شماره تماس: ۰۹۱۲۳۲۷۰۰۹۱ | ۰۲۱۸۸۲۱۲۱۰۱| ۰21۸۸۲۱۳۰۰۴| ۰۲۱۸۸۲۱۳۰۰۷
 • شماره همراه: ۰۹۱۹۴۱۹۹۳۹۹ مشاوره آنلاین
 • خدمات پس از فروش:۰۹۱۲۳۲۷۰۰۹۱
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…